Tavoitteet

Opetuksen tavoitteet

Suomi-koulun tarjoama opetuksen yksi päätavoite on lasten aktiivisen ja passiivisen sanavaraston kartuttaminen. Opetus pyrkii lasten sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja suomalaisen tapakulttuurin oppimiseen suomenkielisessä ryhmässä. Lisäksi tutustutaan suomalaisen kalenterin juhlapyhiin, niiden taustoihin ja viettotapoihin. Tärkeää Suomi-koulussa on myös kohteliaiden käyttäytymistapojen opettelu; mm. kiittäminen, kauniisti pyytäminen ja tervehtiminen.

Suomi-koulun opetusryhmät vaihtelevat lukukausittain toimintaan osallistuvien lasten lukumäärän mukaan.

Leikkiryhmä

Leikkiryhmän suomen kielen opetuksen pääpaino on puhutussa kielessä. Tavoitteena on suomenkielisten leikkien, laulujen ja lorujen opettelu ja niiden tutuksi tuleminen. Oppilaille opetetaan myös suomenkielisiä sanoja kuvakirjojen avulla. Tavoitteena on, että oppilaat oppivat vuoden aikana neljä uutta suomenkielistä laulua ja leikkiä. Motorisia taitoja harjoitellaan askartelun ja kädentaitojen oppimisen muodoin. Näissä tehtävissä korostuvat tehtävänanto ja neuvojen vastaanottaminen suomeksi. Oppilaita rohkaistaan käyttämään suomen kieltä vertaisryhmässä.

Pienet -ryhmä

Pienten ryhmän suomen kielen opetuksen pääpaino on puhutussa kielessä. Lasta rohkaistaan puhumaan suomen kieltä eri teemojen avulla. Sadut, lorut, laulut ja  leikit kuuluvat jokaisen tunnin sisältöön ja ne pyritään sovittamaan päivän teemaan. Oppilaita opetetaan myös kirjoittamaan suomea. Kirjoitusharjoitukset ovat helppoja ja vastaavat suomen peruskoulun alkeisopetusta. Oppimisen ilo ja oman ilmaisun löytäminen suomeksi ovat koko vuoden tärkeimpiä tavoitteita. Oppilaita rohkaistaan puhumaan ja käyttämään suomen kieltä. Itseilmaisua ja omin sanoin kertomisen tärkeyttä painotetaan. Motorisia taitoja harjoitellaan askartelun ja kädentaitojen oppimisen muodoin. Näissä tehtävissä korostuvat myös tehtävänanto ja neuvojen vastaanottaminen suomeksi.

Isot -ryhmä

Opetuksen tavoitteena on kartuttaa oppilaiden aktiivista ja passiivista sanavarastoa, tutustua suomalaiseen kulttuuriperimään ja tapoihin sekä oppia toimimaan ryhmässä muiden suomea puhuvien lasten ja nuorten kanssa. Opetuksessa painotetaan myös suomen kielen perusasioita, kuten kaksoisvokaalien ja -konsonanttien, lauseiden muodostamisen, sanojen taivuttamisen ja sanajärjestyksen opettelua. Isot-ryhmän kaikki oppilaat osaavat jo lukea ja kirjoittaa, joten suomen kielen harjoittelemistatehdään kaikilla seuraavilla osa-alueilla: puhuminen, lukeminen, kirjoittaminen, kielentuntemus ja puheviestintä. Isojen opetuksessa seurataan samaa, koko koulun yhteistä toiminta- ja teemakalenteria. Opetuksen tavoitteena on myös kannustaa oppilaita käyttämään suomea niin suullisesti kuin kirjallisesti.